Suomen Bioteollisuus ry on nyt kolmatta kertaa järjestämässä yhteistyökumppanien kanssa Biotekniikan teemaviikkoa osana ympäri Eurooppaa vietettävää European Biotech Week:ia 25.9-1.10.2017.

Teemaviikon tarkoituksena on tehdä biotekniikkaa tutuksi koululaisille, opettajille, toimittajille ja suurelle yleisölle. Myös opiskelijat on huomioitu mm. BioFinland Pitching Competition -kilpailulla, jossa kilpaillaan parhaan bioalaan liittyvän liikeidean esittelystä.

Suomessa on tällä hetkellä kova huoli nuorten vähäisestä kiinnostuksesta LUMA-aineita kohtaan. Kuitenkin tulevaisuuden megatrendeissa kuten digitalisaatiossa, kiertotaloudessa ja genomitiedon hyödyntämisessä tarvitaan nimenomaan LUMA-aineiden osaamista, korkeatasoista tutkimusta ja dynaamista yritystoimintaa.

Moderni biotekniikka on nopeasti kehittyvä teknologia, jonka hyödyntäminen yhteiskunnan eri alueilla kuten ruoantuotannossa, terveydenhuollossa ja energiantuotannossa on välttämätöntä, jotta maailman väestön kasvavat tarpeet saadaan tyydytettyä.

Nuorten kiinnostuksen herättäminen biotekniikkaa kohtaan on tärkeätä jo kansalaistaitojen takia. Genomitietoa tullaan tulevaisuudessa hyödyntämään yhä enemmän ennakoivassa ja yksilöllistetyssä terveydenhuollossa ja on tärkeätä, että ihmiset ymmärtävät mitä se kunkin yksilön kohdalla tarkoittaa. Synteettinen biologia on myös biotekniikan muoto, joka on innostanut nuoria ympäri maailman perustamaan autotalli- ja start-up-yrityksiä. Synteettinen biologia yhdistää eri tieteenaloja kuten kemiaa, biotekniikkaa fysiikkaa ja insinööritieteitä toisiinsa. Synteettisen biologian avulla voidaan luoda tehokkaampia tuotantotapoja mm. kestävän energian tuottamiseen tulevaisuudessa.

Modernin biotekniikan keinoin tuotetaan yhä suurempi osa markkinoille tulevista lääkkeistä ja mikrobien hyödyntämistä energiantuotannossa tutkitaan intensiivisesti. Geenimuokattujen kasvien viljely ruoantuotannossa törmää vielä erityisesti Euroopassa tiukkaan säätelyyn, mutta uudet vallankumoukselliset geenitekniikat lieventävät toivottavasti tulevaisuudessa viljelyä koskevia kieltoja. Geenimuokatuilla kasveilla ei ole todettu laajoissa tutkimuksissa olevan terveydelle haitallisia vaikutuksia ja niiden ympäristövaikutuksia voidaan säädellä ja valvoa.

Biotekniikka on EU komission mukaan yksi mahdollistavista teknologioista (Enabling technologies) tulevaisuudessa ja teemaviikon tarkoituksena on innostaa nuoria alan pariin ja tuoda esiin biotekniikan mahdollisuuksia globaalien ongelmien ratkaisijana.

Linkit:
European Biotech Week: www.biotechweek.org
Biotekniikan teemaviikon Tapahtumakalenteri: www.finbio.net/tapahtumakalenteri
BioFinland Pitching Competition: www.finbio.net/pitching-competition